به گزارش ایسنا، رضا نجفی، سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی در این باره گفت: بیش از  ۱۲۴۸  پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل شد و ۵۵۵ نفر در این پرونده ها دستگیر شدند  که ارزش مالی این پرونده ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است. ادامه دارد…

به گزارش ایسنا، رضا نجفی، سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی در این باره گفت: بیش از  ۱۲۴۸  پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل شد و ۵۵۵ نفر در این پرونده ها دستگیر شدند  که ارزش مالی این پرونده ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

ادامه دارد…