شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد خرید با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید. به گزارش قلم پرس، از کلیه شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار دعوت به عمل می آید در مناقصه ذیل الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه […]شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد خرید با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.

به گزارش قلم پرس، از کلیه شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار دعوت به عمل می آید در مناقصه ذیل الذکر شرکت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد. ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.