آسفالت، اگرچه مسئله و دغدغه دیرین شهروندان و مدیریت شهری تبریز است؛ اما این بار شهردار تبریز با استفاده از ظرفیت نخبگان و تکنولوژی های دانش بنیان در پی حل ریشه ای این مسئله است. شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: آسفالت، انتظاری پیش پا افتاده و مشکلی که سال هاست پیش پای همه مان افتاده است.آسفالت، اگرچه مسئله و دغدغه دیرین شهروندان و مدیریت شهری تبریز است؛ اما این بار شهردار تبریز با استفاده از ظرفیت نخبگان و تکنولوژی های دانش بنیان در پی حل ریشه ای این مسئله است.

شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: آسفالت، انتظاری پیش پا افتاده و مشکلی که سال هاست پیش پای همه مان افتاده است.