سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور از تکمیل موزه فرش تبریز تا سال ۱۴۰۳ خبر داد.


سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور از تکمیل موزه فرش تبریز تا سال ۱۴۰۳ خبر داد.