اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان با شهردار تبریز دیدار و گفتگو کردند. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز در این دیدار اظهار کرد: حوادثی چون فروریزش متروپل آبادان بار دیگر اهمیت نظارت بر ساخت و سازهای سطح شهر و همچنین جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را آشکار کرد.اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان با شهردار تبریز دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز در این دیدار اظهار کرد: حوادثی چون فروریزش متروپل آبادان بار دیگر اهمیت نظارت بر ساخت و سازهای سطح شهر و همچنین جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را آشکار کرد.