به گزارش شهریار، محل ۲ فونداسیون ضلع شرقی تقاطع غیر همسطح شهید رحمان فروزنده در حال اجرا است.عملیات اجرای این تقاطع غیر همسطح، بعد از جدا کردن حریم محل اجرای پروژه و مسیردهی مناسب برای وسیله نقلیه عبوری در کمربندی میانی، شروع شده است که تا به حال شمع های مورد نیاز برای کوله و […]

به گزارش شهریار، محل ۲ فونداسیون ضلع شرقی تقاطع غیر همسطح شهید رحمان فروزنده در حال اجرا است.
عملیات اجرای این تقاطع غیر همسطح، بعد از جدا کردن حریم محل اجرای پروژه و مسیردهی مناسب برای وسیله نقلیه عبوری در کمربندی میانی، شروع شده است که تا به حال شمع های مورد نیاز برای کوله و یکی از پایه های ضلع شرقی، شمع کوبی شده است.
بعد از بتن ریزی- مگر- یکی از فونداسیون ها در حال حاضر آرماتوربندی است و همچنین با انجام عملیات خاکبرداری محوطه فونداسیون دیگر در ضلع شرقی، برای بتن ریزی آماده سازی می شود.