به گزارش  شهریار، عادل پور قربان ضمن اعلام خبر فوق افزود: این عملیات به منظور استاندارد سازی معابر پیاده راهی منطقه ۸و افزایش آسایش شهروندان انجام پذیرفته و طی آن سنگفرشهای پیاده راه تربیت نوسازی و ساماندهی میگردد.

به گزارش  شهریار، عادل پور قربان ضمن اعلام خبر فوق افزود: این عملیات به منظور استاندارد سازی معابر پیاده راهی منطقه ۸و افزایش آسایش شهروندان انجام پذیرفته و طی آن سنگفرشهای پیاده راه تربیت نوسازی و ساماندهی میگردد.