تصویب طرح دو فوریتی تعطیلی مراکز تجاری تا پنجم فروردین
تصویب طرح دو فوریتی تعطیلی مراکز تجاری تا پنجم فروردین

طرح دو فوریتی تعطیلی مراکز تجاری، تفریحی، پاساژها و مکانهایی که محل جذب مسافر می باشد تا پنجم فروردین تصویب شد.

طرح دو فوریتی  شهرداری تبریز مبنی بر اینکه «نظر به وضعیت ویژه ای که در شهر تبریز به وجود آمده و با توجه به اینکه مراکز تجاری و بازار و مجتمع های تجاری که محل جذب مسافر می باشد، به نمایندگی از مدیران ارشد استانی و کشوری درخواست میکنیم که بازار قدیمی و کلیه پاساژ ها و مراکز تجاری و تفریحی بطور کامل تا پایان پنجم فروردین تعطیل گردد.» با توافق اعضا شورای اسلامی شهر تبریز تصویب شد.