به منظور گسترش سرانه فضای سبز وایجاد چهره ای زیبا در سیمای شهر واحد فضای سبز منطقه ۸ اقدام به لکه گیری و واکاوی چمن در عمارت تاریخی شهرداری تبریز کرد. به گزارش قلم پرس، به منظور گسترش سرانه فضای سبز وایجاد  چهره ای زیبا در سیمای شهر  واحد فضای سبز منطقه ۸ اقدام به […]به منظور گسترش سرانه فضای سبز وایجاد چهره ای زیبا در سیمای شهر واحد فضای سبز منطقه ۸ اقدام به لکه گیری و واکاوی چمن در عمارت تاریخی شهرداری تبریز کرد.

به گزارش قلم پرس، به منظور گسترش سرانه فضای سبز وایجاد  چهره ای زیبا در سیمای شهر  واحد فضای سبز منطقه ۸ اقدام به لکه گیری وترمیم چمن در عمارت شهرداری تبریز نمود.