شهردار منطقه هفت تبریز از تداوم اجرای طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در حوزه شهرداری این منطقه خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمدعلی سلیمی در تشریح آیتم‌های طرح اردیبهشت، بهار تبریز عنوان کرد: بهسازی پارک‌ها و رفع نواقص آنها با ترمیم آبنماها و سیستم‌های روشنایی، رسیدگی به سرویس‌های بهداشتی و وسایل بازی کودکان، مهمترین قسمت […]شهردار منطقه هفت تبریز از تداوم اجرای طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در حوزه شهرداری این منطقه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمدعلی سلیمی در تشریح آیتم‌های طرح اردیبهشت، بهار تبریز عنوان کرد: بهسازی پارک‌ها و رفع نواقص آنها با ترمیم آبنماها و سیستم‌های روشنایی، رسیدگی به سرویس‌های بهداشتی و وسایل بازی کودکان، مهمترین قسمت این طرح در سطح پارکها را شامل می‌شود.