رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، گفت: برای جلوگیری از تعطیل شدن پتروشیمی تبریز با ورود دادگستری و همکاری اداره کل محیط زیست استان برنامه‌های عملی و راهبردی ارائه شده و مشکلات موجود رفع شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، گفت: برای جلوگیری از تعطیل شدن پتروشیمی تبریز با ورود دادگستری و همکاری اداره کل محیط زیست استان برنامه‌های عملی و راهبردی ارائه شده و مشکلات موجود رفع شد.