شهردار منطقه ۸ از بتن ریزی سقف طنبی خانه تاریخی کلکته چی در راستای تداوم عملیات مرمتی و استحکام بخشی این خانه تاریخی خانه خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان نوبری شهردار منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به فرسودگی سقف، دیوار ها و ستون های خانه تاریخی کلکته چی، شهرداری […]شهردار منطقه ۸ از بتن ریزی سقف طنبی خانه تاریخی کلکته چی در راستای تداوم عملیات مرمتی و استحکام بخشی این خانه تاریخی خانه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان نوبری شهردار منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به فرسودگی سقف، دیوار ها و ستون های خانه تاریخی کلکته چی، شهرداری منطقه ۸، عملیات استحکام بخشی و پایدار سازی این خانه تاریخی را مطابق طرح و نقشه سابق این خانه، آغاز نموده و با احیاء دیوارها و تیرگذاری سقف طنبی، روز گذشته عملیات بتن ریزی سقف طنبی خانه را اجرایی نموده و تکمیل نمودیم.
جان فشان در ادامه بر ارزشمند بودن این خانه تاریخی اشاره نموده و افزود: متاسفانه با وجود داشتن ارزش تاریخی و معماری بالای این خانه تاریخی، بدلیل عدم مرمت و نگهداری مناسب، وضعیت این خانه تاریخی در وضعیت نامناسب بود و امیدواریم به زودی شاهد احیا و بازسازی خانه کلکته چی خواهیم بود.