معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در تکمیل روشنایی پیاده‌رو ضلع‌غربی پارک باغشمال در حاشیه خیابان ارتش، بتن پایه سه چراغ روشنایی با ارتفاع بلند را اجرا کرد.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در تکمیل روشنایی پیاده‌رو ضلع‌غربی پارک باغشمال در حاشیه خیابان ارتش، بتن پایه سه چراغ روشنایی با ارتفاع بلند را اجرا کرد.