بازدید ۵ ساعته استاندار از نمایشگاه کتاب و مطبوعات+ گزارش تصویری
بازدید ۵ ساعته استاندار از نمایشگاه کتاب و مطبوعات+ گزارش تصویری

به گزرش قلم پرسف استادار آذربایجان شرقی با حضر در محل نمایشگاه بین المللی تبریز از نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و نمایشگاه مطبوعات استان بایدید کرده  و طی این بازدید که چند ساعت به طول انجامید با حضور در غرفه های رسانه های استان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزرش قلم پرسف استادار آذربایجان شرقی با حضر در محل نمایشگاه بین المللی تبریز از نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و نمایشگاه مطبوعات استان بایدید کرده  و طی این بازدید که چند ساعت به طول انجامید با حضور در غرفه های رسانه های استان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.