با هدف بهبود وضعیت کیفی و رشد درختان موجود در سطح شهر تبریز و انواع گونه های گیاهی، ایجاد تشتک در پای درختان و برداشت خاک اضافی در فضاهای سبز شهری به صورت گسترده در حال اجرا است. به گزارش قلم پرس، این اقدام که با تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری تبریز در پای تمامی […]با هدف بهبود وضعیت کیفی و رشد درختان موجود در سطح شهر تبریز و انواع گونه های گیاهی، ایجاد تشتک در پای درختان و برداشت خاک اضافی در فضاهای سبز شهری به صورت گسترده در حال اجرا است.

به گزارش قلم پرس، این اقدام که با تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری تبریز در پای تمامی درختان سطح شهر و محدوده های فضای سبز اجرا می شود، موجب بهبود رشد درختان و  استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی می شود.  
بر اساس این گزارش، ایجاد تشتک در پای درختان به تغذیه مناسب و هدایت مستقیم آب به سمت ریشه درخت کمک کرده و مانع از تبخیر آب می شود.
همچنین با اجرای این آیتم علاوه بر صرفه جوبی در میزان آب مصرفی، با جلوگیری از تماس مستقیم آب با تنه، طوقه و پیوندک درختان و همچنین پیشگیری از رشد علف‌های هرز حول تنه درختان می‌توان تا حد زیادی از بیماری‌های شایع نیز جلوگیری کرد.