به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “سید جواد رضوی” گفت: در راستای تکالیف مبنی بر ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی و تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پایدار ماندن فعالیت های مرتبط با پایگاه ملی رفاه ایرانیان و بروز رسانی ها در ساختار رسمی وزارتخانه و در […]

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “سید
جواد رضوی” گفت: در راستای تکالیف مبنی بر ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی و
تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پایدار ماندن فعالیت های مرتبط با
پایگاه ملی رفاه ایرانیان و بروز رسانی ها در ساختار رسمی وزارتخانه و در انطباق با
بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با پیشنهاد مرکز فناوری
اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و تایید امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی
کشور، “دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان” ذیل معاونت رفاه اجتماعی ایجاد شد
.

وی با بیان اینکه دفتر بیمه سلامت به دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان
تغییر عنوان داده است اظهار داشت: “گروه
راهبری پایگاه اطلاعات رفاه اجتماعی”، “گروه تحلیل توصیفی و اطلاعات رفاه اجتماعی”، ” گروه مدیریت
اطلاعات و حاکمیت داده رفاه اجتماعی” و ” گروه استحقاق سنجی و آزمون وسع”
در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور‌، گروه های زیر مجموعه این
دفتر هستند.

وی افزود: تقویت پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان ، تشریک مساعی با دستگاه‌های
ذیربط برای تبادل اطلاعات آنلاین برای ارتقاء کمی و کیفی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان،
انسجام، یکپارچگی و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیان در راستای پنجره واحد خدمات،
ارزیابی خدمات رفاهی با استفاده از پایگاه ملی اطلاعات با ایرانیان از مهمترین وظایف
دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان است
.