سرپرست معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز بر توجه ویژه نیروهای خدمات شهری به زیبایی و پاکیزگی شهر تاکید کرد. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی با اعلام این مطلب اظهار کرد: نیروهای خدمات شهری مناطق دهگانه ماموریت‌های متعددی را انجام می‌دهند که یکی از اساسی‌ترین اولویت خادمان شهر، توجه ویژه به زیبایی و […]سرپرست معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز بر توجه ویژه نیروهای خدمات شهری به زیبایی و پاکیزگی شهر تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی با اعلام این مطلب اظهار کرد: نیروهای خدمات شهری مناطق دهگانه ماموریت‌های متعددی را انجام می‌دهند که یکی از اساسی‌ترین اولویت خادمان شهر، توجه ویژه به زیبایی و پاکیزگی شهر تبریز است.