مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از اجرای شبانه روزی هرس و فرمدهی درختان سطح شهر تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، اکبرامجدی با اعلام این خبر افزود: لزوم هرس درختان سطح شهر تبریز، به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان، مطرح است و براین اساس، یکی از آیتم‌های طرح اردیبهشت، بهار […]مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از اجرای شبانه روزی هرس و فرمدهی درختان سطح شهر تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبرامجدی با اعلام این خبر افزود: لزوم هرس درختان سطح شهر تبریز، به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان، مطرح است و براین اساس، یکی از آیتم‌های طرح اردیبهشت، بهار تبریز، به این امر اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: نیروهای فضای سبز با درک اهمیت این آیتم، به صورت شبانه‌روزی در فضاهی سبز سطح شهر حضور یافته و نسبت به هرس و فرم دهی درختان اقدام می‌کنند.