سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان بشماره ۱۲/۱۴۷۳۸ مورخه ۹/۱۰/۱۴۰۰در نظر دارد نسبت به اجاره مکان ها و بوفه ها از طریق مزایده اقدام نماید. به گزارش قلم پرس در متن آگهی مزایده سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز آمده است:سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان بشماره ۱۲/۱۴۷۳۸ مورخه ۹/۱۰/۱۴۰۰در نظر دارد نسبت به اجاره مکان ها و بوفه ها از طریق مزایده اقدام نماید.

به گزارش قلم پرس در متن آگهی مزایده سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز آمده است: