شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱/۲۷۲۲ مورخه ۲۵/۱/۱۴۰۱ بوفه داخل ساختمان شهرداری منطقه ۲ را به شرح مندرج در جدول زیراز طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.Setadiran.ir) به اجاره واگذار نماید. به گزارش قلم پرس، اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از ساعت […]شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱/۲۷۲۲ مورخه ۲۵/۱/۱۴۰۱ بوفه داخل ساختمان شهرداری منطقه ۲ را به شرح مندرج در جدول زیراز طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.Setadiran.ir) به اجاره واگذار نماید.

به گزارش قلم پرس، اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه  مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ تا ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است متقاضیانی که عضو سامانه ستاد نمی باشند جهت شرکت در مزایده و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی ملزم به ثبت نام در سامانه مذکور می باشند.