به گزارش شهریار، این عملیات به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این معابر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی اساسی کوی دل حامد، سیفی و کوچه خان در کوی دمشقیه توسط واحد آسفالت معاونت فنی و عمرانی اجرایی شده و آسفالت ریزی میگردد.شایان ذکر است طی این طرح  کلیه نقاط نیازمند این مسیرها، آسفالت ریزی اساسی […]

به گزارش شهریار، این عملیات به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت این معابر، طی روزهای اخیر آسفالت ریزی اساسی کوی دل حامد، سیفی و کوچه خان در کوی دمشقیه توسط واحد آسفالت معاونت فنی و عمرانی اجرایی شده و آسفالت ریزی میگردد.
شایان ذکر است طی این طرح  کلیه نقاط نیازمند این مسیرها، آسفالت ریزی اساسی گردیده وبالغ بر ۱۰ تن آسفالت ریزی شده است.