عملیات آرماتوربندی برای ساخت ۱۵ قطعه تیردال بتنی مورد نیاز برای دال‌گذاری کانال سرپوشیده ایلی‌سو در چهارراه بهشتی کمربندی میانی، در شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان آغاز شد. به گزارش قلم پرس، عملیات آرماتوربندی برای ساخت این تیردال‌های بتنی مورد نیاز برای دال‌گذاری کانال سرپوشیده هدایت آب‌های سطحی ایلی‌سو در چهارراه بهشتی و در مقابل درب جنوبی […]عملیات آرماتوربندی برای ساخت ۱۵ قطعه تیردال بتنی مورد نیاز برای دال‌گذاری کانال سرپوشیده ایلی‌سو در چهارراه بهشتی کمربندی میانی، در شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، عملیات آرماتوربندی برای ساخت این تیردال‌های بتنی مورد نیاز برای دال‌گذاری کانال سرپوشیده هدایت آب‌های سطحی ایلی‌سو در چهارراه بهشتی و در مقابل درب جنوبی دانشگاه هنر کمربندی میانی در ابعاد ۸/۷ در ۲/۲ متر شروع شده که روزانه دو قطعه آرماتوربندی و بتن‌ریزی می‌شود.
تیردال‌های بتنی مورد نیاز برای دال‌گذاری کانال سرپوشیده هدایت آب‌های سطحی ایلی‌سو، در یک دوره زمانی ۲۸ روزه، بتن‌ریزی و بعد از استحکام‌یابی آماده استفاده می‌شود.