ستارخان و مشروطه + موسیقی عاشیقی - پایگاه خبری قلم پرس
ستارخان و مشروطه + موسیقی عاشیقی

ستارخان، سردار مقاومت آذربایجان و جنبش مشروطیت نوشته است: من هیچ وقت گریه نمی کنم چون اگر اشک می ریختم، آذربایجان شکست می خورد و اگر آذربایجان شکست بخورد، ایران زمین می خورد… اما در مشروطه دو بار اون هم تو یه روز اشک ریختم.