پانزدهمین مرحله کمک های مؤمنانه سپاه ناحیه امامت تبریز - پایگاه خبری قلم پرس