نخستین نمایشگاه انفرادی نشانِ رضا در تبریز - پایگاه خبری قلم پرس