بندر شرفخانه بزرگترین بندر دریاچه اورمیه - پایگاه خبری قلم پرس