کشتارگاه صنعتی مرغ و طیور  در «مَرند»
کشتارگاه صنعتی مرغ و طیور  در «مَرند»

کشتارگاه صنعتی مرغ و طیور در «مَرند»کشتارگاه صنعتی مرغ و طیور در «مَرند»