کاهش ۸ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه + تصویر
کاهش ۸ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه + تصویر

تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مشابه سال قبل ۸ سانتی متر کاهش یافته و وسعت دریاچه ارومیه ۹۱ کیلومتر کوچکتر شده است. به گزارش قلم پرس بر اساس گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه تراز سطح آب دریاچه در ۷ خرداد سال جاری ۱۲۷۰٫۸۵ متر بوده  که این میزان نسبت به مشابه سال قبل که […]

تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مشابه سال قبل ۸ سانتی متر کاهش یافته و وسعت دریاچه ارومیه ۹۱ کیلومتر کوچکتر شده است.

به گزارش قلم پرس بر اساس گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه تراز سطح آب دریاچه در ۷ خرداد سال جاری ۱۲۷۰٫۸۵ متر بوده  که این میزان نسبت به مشابه سال قبل که ۱۲۷۰٫۹۳ متر بوده ۸ سانتی متر کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش وسعت دریاچه ارومیه در ۷ خرداد ۲۴۰۲٫۷۸ کیلومتر مربع بوده و حجم آب موجود در دریاچه ۲٫۲۵ میلیارد متر مکعب است.

وسعت دریاچه نسبت به مسابه سال قبل که ۲۴۹۴٫۳۴ کیلومتر مربع بوده است ۹۱٫۵۶ کیلومتر مربع کاهش یافته و حجم آب موجود نسبتب ه مشابه سال قبل که ۲٫۴۵ میلیارد متر مکعب بوده ۰٫۲۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.