نماهنگ | ياغيش/ شعرخوانی امام جمعه منطقه آزاد ارس
نماهنگ | ياغيش/ شعرخوانی امام جمعه منطقه آزاد ارس

شعرخوانی امام جمعه منطقه آزاد ارس ؛ جلفا در منزل یکی از روستائیان

شعرخوانی امام جمعه منطقه آزاد ارس ؛ جلفا در منزل یکی از روستائیان