معاون گردشگری آذربایجان شرقی بر نقش مؤثر دفاتر خدمات مسافرتی در توسعه گردشگری ورزشی تأکید کرد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی بر نقش مؤثر دفاتر خدمات مسافرتی در توسعه گردشگری ورزشی تأکید کرد.