نشست جی هفت و عکسی پر از نگاه های معنا دار
نشست جی هفت و عکسی پر از نگاه های معنا دار

در روزهای اخیر عکسی از نشست جی هفت در رسانه های دنیا منتشر شده که در وع خود یکی از عکس های جالب بوده و برداشت ها و تفاسیر متفاوتی از آن در رسانه ها و فضای مجازی ارایه شده است. عکس رو جسکو دنزل عکاس آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ثبت و منتشرش کرده است.

در روزهای اخیر عکسی از نشست جی هفت در رسانه های دنیا منتشر شده که در وع خود یکی از عکس های جالب بوده و برداشت ها و تفاسیر متفاوتی از آن در رسانه ها و فضای مجازی ارایه شده است.

عکس رو جسکو دنزل عکاس آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ثبت و منتشرش کرده است.