ملاقات مردمی شهردار کلانشهر تبریز
ملاقات مردمی شهردار کلانشهر تبریز

ملاقات مردمی شهردار تبریز با حضور شهروندان و مدیران ارشد شهرداری تبریز برگزار شد.

ملاقات مردمی شهردار تبریز با حضور شهروندان و مدیران ارشد شهرداری تبریز برگزار شد.