شهردار منطقه ۹ تبریز به همراه معاونان و مدیران این منطقه با شهروندان ملاقات و به درخواست ها و مشکلات مراجعه کنندگان رسیدگی کرد. به گزارش قلم پرس، در این ملاقات شهروندان با حضور در منطقه مسایل و مشکلات خود را با محمد حسین زاده شهردار منطقه مطرح و به درخواست های آنان پاسخ داده […]شهردار منطقه ۹ تبریز به همراه معاونان و مدیران این منطقه با شهروندان ملاقات و به درخواست ها و مشکلات مراجعه کنندگان رسیدگی کرد.

به گزارش قلم پرس، در این ملاقات شهروندان با حضور در منطقه مسایل و مشکلات خود را با محمد حسین زاده شهردار منطقه مطرح و به درخواست های آنان پاسخ داده می شود.