شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری به صورت ناحیه محور با محوریت مساجد در راستای توسعه شهری و توزیع امکانات به صورت عادلانه از اولویت های شهرداری تبریز است. به گزار شهریار، یعقوب هوشیار در دیدار مردمی با اهالی جنوب غرب تبریز که با حضور روح الله متفکر آزاد، نماینده مجلس فرماندار تبریز، شهردار و مدیران منطقه هفت […]شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری به صورت ناحیه محور با محوریت مساجد در راستای توسعه شهری و توزیع امکانات به صورت عادلانه از اولویت های شهرداری تبریز است.

به گزار شهریار، یعقوب هوشیار در دیدار مردمی با اهالی جنوب غرب تبریز که با حضور روح الله متفکر آزاد، نماینده مجلس فرماندار تبریز، شهردار و مدیران منطقه هفت انجام یافت، اظهار داشت: برنامه‌های کوتاه و میان مدت برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های شهرداری در نظر گرفته شده تا شهروندان نیز شاهد رشد و تغییرات در حوزه مدیریت شهری باشند.