فیلم| معاون وزیر صمت: ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیاز به نوسازی دارند
فیلم| معاون وزیر صمت: ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیاز به نوسازی دارند

فیلم| معاون وزیر صمت: ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیاز به نوسازی دارندفیلم| معاون وزیر صمت: ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیاز به نوسازی دارند