فیلم|  حاشیه در حاشیه، دومینوی آوار در تبریز
فیلم|  حاشیه در حاشیه، دومینوی آوار در تبریز

فیلم| حاشیه در حاشیه، دومینوی آوار در تبریزفیلم| حاشیه در حاشیه، دومینوی آوار در تبریز