فیلم/ بزرگترین اجتماع حسینی در کلانشهر تبریز
فیلم/ بزرگترین اجتماع حسینی در کلانشهر تبریز

بزرگترین اجتماع حسینی در کلانشهر تبریز، هیئت شاه حسین گویان قاسمیه شتربان

بزرگترین اجتماع حسینی در کلانشهر تبریز، هیئت شاه حسین گویان قاسمیه شتربان