فقدان برنامه ریزی و نبود دورنما در اقتصاد ایران
فقدان برنامه ریزی و نبود دورنما در اقتصاد ایران

اقتصاد ملی ما دارای دورنمای روشن نیست و تا زمانی که ما این افق را بصورت روشن ایجاد نکرده و به سرمایه گذار نشان ندهیم و جامعه احساس نکند ما توان مهار تهدیدها و بی ثباتی ها را داریم مدیریت عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر توسعه بسیار سخت خواهد بود.

قلم پرس – محمد کلامی -تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – با اندک تاملی می توان دریافت که دلیل رکود اقتصاد ایران کمبود نقدینگی و مواد اولیه و نبود تقاضا نبوده بلکه علت اصلی آن فقدان دورنمای روشن اقتصادی است. لذا برای خروج از وضعیت فعلی نظام سیاسی باید به دنبال ایجاد افق های روشن در اقتصاد ملی باشد.
یعنی در صاحبان سرمایه این امنیت فکری را ایجاد نماید که در سالهای آینده نگرانی مبنی بر آشفتگی نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور وجود ندارد و سرمایه گذاری اش آسیب ندیده و یک حاشیه سود قابل قبول خواهد داشت.
اما امروزه سوال اصلی سرمایه گذار این است که سرمایه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند.
که این خود یکی از عوامل افزایش قیمت ارز در کشور می باشد. زیرا سرمایه گذار نمی داند در ماههای آینده، در تحریم بعدی و در انتخابات آتی چه شرایطی در اقتصاد ملی ایجادخواهد شد. موضوعاتی از این دست نشان می دهد اقتصاد ملی ما دارای دورنمای روشن نیست و تا زمانی که ما این افق را بصورت روشن ایجاد نکرده و به سرمایه گذار نشان ندهیم و جامعه احساس نکند ما توان مهار تهدیدها و بی ثباتی ها را داریم مدیریت عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر توسعه بسیار سخت خواهد بود. بنابراین برای خروج از رکود سنگین فعلی نظام سیاسی باید این دورنمای روشن را ایجاد نماید که با وجود آن مدیریت اقتصادی کشور کار سختی نخواهد بود.