به گزارش شهریار، به مناسبت گرامیداشت پنجم دی سالروز زلزله بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله، فضاسازی محیط شهری با همکاری مدیریت بحران و مناطق دهگانه شهرداری تبریز صورت گرفته است. در همین راستا بنرهای متنوع حاوی پیام های آموزشی در سطح معابر و میادین سطح شهر نصب شده است.

به گزارش شهریار، به مناسبت گرامیداشت پنجم دی سالروز زلزله بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله، فضاسازی محیط شهری با همکاری مدیریت بحران و مناطق دهگانه شهرداری تبریز صورت گرفته است.

در همین راستا بنرهای متنوع حاوی پیام های آموزشی در سطح معابر و میادین سطح شهر نصب شده است.