فبلم/ زن و شوهری که بچه‌هایشان را فروختند و در غار زندگی‌ می‌کنند!
فبلم/ زن و شوهری که بچه‌هایشان را فروختند و در غار زندگی‌ می‌کنند!

در حاشیه شهر زابل افرادی دل خاک را مانند غار کندند و در آن زندگی می‌کنند.

در حاشیه شهر زابل افرادی دل خاک را مانند غار کندند و در آن زندگی می‌کنند.