شهرداری منطقه یک تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۱۵۹۷/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸۷ و ۱۵۹۹/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ و ۱۶۰۱/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ و ۱۵۷۷/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ و ۱۵۹۱/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید. به گزارش قلم پرس متن آگهی شهرداری منطقه […]شهرداری منطقه یک تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۱۵۹۷/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸۷ و ۱۵۹۹/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ و ۱۶۰۱/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ و ۱۵۷۷/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ و ۱۵۹۱/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.

به گزارش قلم پرس متن آگهی شهرداری منطقه ۱ تبریز به شرح زیر است: