طرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص است
طرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص است

طرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص استطرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص است