طرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص است
طرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص است

[ad_1] طرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص است [ad_2]

[ad_1]

طرحی با گذشت ۵ سال از افتتاح توسط حسن روحانی در تبریز همچنان ناقص است

[ad_2]