صید ماهی غول پیکر + عکس
صید ماهی غول پیکر + عکس

ماهیگیران سومالی حمل ماهی از رگ های خود را در سواحل اقیانوس هند در سومالی

ماهیگیران سومالی حمل ماهی از رگ های خود را در سواحل اقیانوس هند در سومالی

SONY DSC