شهردار تبریز طی احکام جداگانه‌ای سرپرست اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیایی و همچنین اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز را منصوب کرد. به گزارش قلم پرس، بر همین اساس یعقوب انصاری به عنوان سرپرست اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز انتصاب و از زحمات ایران‌نژاد قدردانی شد.  شهردار تبریز طی احکام جداگانه‌ای سرپرست اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیایی و همچنین اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز را منصوب کرد.

به گزارش قلم پرس، بر همین اساس یعقوب انصاری به عنوان سرپرست اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز انتصاب و از زحمات ایران‌نژاد قدردانی شد.