سلفی هایی به رنگ گل های بنفش
سلفی هایی به رنگ گل های بنفش

این روزهاطبیعت خواجه باگل های رنگارنگ زیباقرمزبنفش زردو… حتی گردشگران خارجی راهم به طرف خودجذب کرده است. عکس: سعید فتوت 

این روزهاطبیعت خواجه باگل های رنگارنگ زیباقرمزبنفش زردو… حتی گردشگران خارجی راهم به طرف خودجذب کرده است.

عکس: سعید فتوت