وجود صدها خانه تاریخی در تبریز، این شهر را به یکی از قطب‌های خانه‌های تاریخی کشور تبدیل کرده؛ خانه‌هایی که ظرفیت بالقوه گردشگری هستند و می‌توانند در ایام تابستان میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی باشند. شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: می‌خواهید به تاریخ سفر کنید؟ کافی است از درب یکی از خانه‌های تاریخی کهن شهر […]وجود صدها خانه تاریخی در تبریز، این شهر را به یکی از قطب‌های خانه‌های تاریخی کشور تبدیل کرده؛ خانه‌هایی که ظرفیت بالقوه گردشگری هستند و می‌توانند در ایام تابستان میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی باشند.

شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: می‌خواهید به تاریخ سفر کنید؟ کافی است از درب یکی از خانه‌های تاریخی کهن شهر تبریز وارد شوید. از درب خانه‌هایی که آجر به آجرشان بوی تاریخ می‌دهد. از درب خانه‌هایی که در گذشته‌های دور و نزدیک قدم‌های بزرگ‌مردان این سرزمین را به خود دیده‌اند.