شفافیت، کم هزینه‌ترین ساز و کار برای پیشگیری از فساد و افزایش اعتماد عمومی است و توسعه متوازن شهری یکی از اولویت‌هایی است که می‌توان با برقراری سامانه شفافیت به آن دست یافت. شهریار تبریز: شاید در دسترس بودن یک سامانه شفافیت از همه قراردادهای شهرداری، اطلاعات و داده‌ها مطالبه مردم و همچنین اعضای شورای […]شفافیت، کم هزینه‌ترین ساز و کار برای پیشگیری از فساد و افزایش اعتماد عمومی است و توسعه متوازن شهری یکی از اولویت‌هایی است که می‌توان با برقراری سامانه شفافیت به آن دست یافت.

شهریار تبریز: شاید در دسترس بودن یک سامانه شفافیت از همه قراردادهای شهرداری، اطلاعات و داده‌ها مطالبه مردم و همچنین اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز بود که طی آن امروز از سامانه شفافیت در صحن علنی شورای اسلامی رونمایی شد.