روند گسترش شهر تبریز به روایت تصاویر ماهواره ای
روند گسترش شهر تبریز به روایت تصاویر ماهواره ای

مطالعه و پایش محیط طبیعی به منظور شناسایی و آگاهی از ظرفیت های منابع آن، همواره مورد توجه انسان بوده است. داشتن اطلاعات بروز و دقیق از منابع و ظرفیت های محیط های طبیعی، توانایی برنامه ریزی و استفاده مطلوب از این منابع را برای انسان به ارمغان می آورد. یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات تولید نقشه های پوشش و کاربری اراضی است.

نقشه زیر روند گسترش شهر تبریز و روستاهای اطراف آن از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۶ نشان داده شده است.

مساحت تقریبی محدوده شهر تبریز و اطراف آن در سال  1366، حدود  91.6 کیلومتر مربع

مساحت تقریبی محدوده شهر تبریز و اطراف آن در سال  ۱۳۶۶، حدود  ۹۱٫۶ کیلومتر مربع

 

 

مساحت تقریبی محدوده شهر تبریز و اطراف آن در سال 1396، حدود 163.2 کیلومتر مربع

مساحت تقریبی محدوده شهر تبریز و اطراف آن در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶۳٫۲ کیلومتر مربع

 

روندگسترش شهرها بخصوص در کشورهای در حال توسعه از سرعت بیشتری برخوردار است و این امر منجر به تبدیل سایر کاربری ها به کاربری های شهری و صنعتی گردیده است. مهاجرت روستائیان به شهرها، نیاز به منابع بیشتر و تخریب بیشتر محیط زیست یکی از پیامدهای سوء این امر است.

منطقه صنعتی و مسکونی در مجاورت شهر تبریز و وضعیت زمین های کشاورزی اطراف آن (تصویر لندست سال ۱۳۶۶)

گسترش منطقه صنعتی و مسکونی در مجاورت شهر تبریز و از بین رفتن زمین های کشاورزی اطراف (تصویر سنتینل ۲ سال ۱۳۹۶)

 

گسترش محدوده روستای باغ معروف در نزدیکی شهر تبریز و از بین رفتن زمین های کشاورزی اطراف روستا (تصویر ماهواره ای سنتینل سال ۱۳۹۶)

 

گسترش محدوده روستای باغ معروف در نزدیکی شهر تبریز و از بین رفتن زمین های کشاورزی اطراف روستا (تصویر ماهواره ای لندست سال ۱۳۶۶)

 

 

  • منبع خبر : سازمان فضایی ایران