روز کتاب خوانی و دیدار از کتابفروشی های تبریز
روز کتاب خوانی و دیدار از کتابفروشی های تبریز

گرامیداشت روز کتاب خوانی و دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از کتابفروشی های تبریز

گرامیداشت روز کتاب خوانی و دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از کتابفروشی های تبریز