پیرو آگهی درج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و روزنامه کثیرالانتشار مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در خصوص مناقصه خرید تجهیزات مربوط به سامانه هوشمند نظارت تصویری و ثبت پلاک، موارد بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: – دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ خواهد بود.پیرو آگهی درج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و روزنامه کثیرالانتشار مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در خصوص مناقصه خرید تجهیزات مربوط به سامانه هوشمند نظارت تصویری و ثبت پلاک، موارد بشرح ذیل اصلاح می‌گردد:

– دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ خواهد بود.